Par mums

Daugavpils pilsētas 27. pirmsskolas izglītības iestāde atrodas Bauskas ielā 104a, Daugavpilī. Tā ir zaļa, skaista daļa Jaunbūves rajonā netālu no Gubiščes ezera.

Pirmsskolas izglītības iestāde ir dibināta 1973.gadā un plānota uz 12 grupām.

Pirmsskolas izglītības iestādē rotaļājas, iegūst zināšanas, pilnveido valodu un dažādas prasmes 240 bērni.

Par bērniem iestādē rūpējas 58 darbinieki –pirmsskolas izglītības skolotāji, pirmsskolas skolotāju palīgi, vadītājas vietniece, mūzikas skolotājas, medmāsa, saimniecības daļas vadītāja, pavāri un citi tehniskie darbinieki.

Daugavpils pilsētas 27. pirmsskolas izglītības iestāde īsteno Pirmsskolas izglītības programmu (izglītības programmas kods 0101 11 11, licence Nr. V-5673 no 16.10.2012.g.) un Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmu (izglītības programmas kods 0101 11 21, licence Nr. V-5653 no 12.10.2012.g.)

Pieredzes bagāti pedagogi sekmē izglītojamo pašapziņas veidošanos, attīsta fiziskās, intelektuālās un radošās prasmes, rūpējas par viņu veselību, kā arī sagatavo turpmākajām mācībām skolā. Izglītojamie apgūst arī pirmās iemaņas latviešu valodā.

Latviešu valodas  pulciņu vada Benita Strode, ar latviešu tautas pasaku, teiku, tautasdziesmu, sakāmvārdu un parunu palīdzību bērni apgūst ne tikai valodu kā tādu, bet gan integrējas latviešu vidē, tādējādi apgūstot kultūras vērtības.

Sporta deju pulciņu vada Olegs Zaharņovs. Deja paaugstina pašvērtību un pašpaļāvību, radot iespēju izteikt sevi un komunicēt ar ķermeņa kustību starpniecību. Mūsu audzēkņi piedalās Latgales spotra deju sacensībās.

Angļu valodas pulciņu vada Jeļena Cirša. Bērni ar prieku mācās jauno valodu, dzied dziesmas, apgūst jaunus vārdus caur rotaļām un iepazīstas ar Lielbritānijas kultūru un tradīcijām.

Mūsu iestādē ir logopēde Ljubova Skorodihina, kas palīdz bērniem pareizi izrunāt skaņas, attīsta fonemātisko uztveri, bagātina, precizē un aktivizē vārdu krājumu, pilnveido pareizas rakstīšanas un lasīšanas iemaņas.

Šajā mācību gadā bērni var dziedāt jaunākā un vecākā pirmsskolas vecuma bērnu vokālajos ansambļos.

Izglītības iestādes darbinieki sadarbībā ar vecākiem ir radījuši labvēlīgu vidi bērnu attīstībai, viņu interesēm un radošai pašizpausmei. Bērnu vecāki aktīvi piedalās dažādos radošos konkursos un pasākumos. Regulāri tiek iegādāti jauni mācību līdzekļi un papildināta rotaļlietu bāze.

Mana marīte Mana marīte